مدرسه کسب و کار
دوره‌های تام‌لند

دوره‌های تام‌لند بر اساس رشته تحصیلی

کافیه با توجه به رشته‌ تحصیلی‌تون یکی از گزینه‌های پایین رو کلیک و از بین بهترین اساتید ایران تو هر درسی، با استادی که مورد انتخابتونه‌ کلاس داشته باشید.

#iguru_button_629176fa154f0 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_629176fa154f0 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_629176fa154f0 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_629176fa154f0 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2a986:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_629176fa2a986 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_629176fa2a986:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_629176fa2ae4c .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_629176fa2ae4c:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_629176fa2b2b6 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_629176fa2b2b6:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2b72b:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_629176fa2b72b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_629176fa2b72b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_629176fa2bcd1 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_629176fa2bcd1:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c129:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_629176fa2c129 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_629176fa2c129:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c566:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_629176fa2c566 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_629176fa2c566:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_629176fa2c9ae .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_629176fa2c9ae:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629176fa2cddd:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_629176fa2cddd .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_629176fa2cddd:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_629176fa3dc99 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_629176fa3dc99 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_629176fa3dc99 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_629176fa3dc99 a:hover{ color: #ffffff; }