مدرسه کسب و کار
جلسات اول
پایه دهم
دکتر مهدوی. تام‌لند
استاد قادرپناه تام‌لند
دکتر هاشمی‌نسب تام‌لند
استاد رفعتی تام‌لند
جلسات اول
پایه یازدهم
دکتر مهدوی. تام‌لند
دکتر هاشمی‌نسب تام‌لند
استاد قادرپناه تام‌لند
دکتر رجایی تام‌لند
جلسات اول
پایه دوازدهم
استاد ذهبی تام‌لند
دکتر بابایی تاملند
استاد آقاجانی تام‌لند
استاد ملاک پور
استاد مقدم‌نیا
استاد یحیوی تام‌لند
دکتر عظیمی تام‌لند
دکتر پازوکی تام‌لند
#iguru_button_6291730b4ddaa .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6291730b4ddaa .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6291730b4ddaa .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_6291730b4ddaa .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_button_6291730b602de .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6291730b602de .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6291730b602de .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6291730b602de .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6291730b60449 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6291730b60449 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6291730b60449 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6291730b60449 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6291730b605a6 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6291730b605a6 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6291730b605a6 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6291730b605a6 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6291730b61117 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b619e4 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b62051 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b627f9 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b6394e .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b63cce .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b6404b .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b6453b .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b655c8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b65d65 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b6656f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b66c89 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b672e8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b67998 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b68133 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6291730b68703 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_6291730b75fed a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6291730b75fed a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6291730b75fed a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6291730b75fed a:hover{ color: #ffffff; }