مدرسه کسب و کار
جلسات اول
پایه دهم
دکتر مهدوی. تام‌لند
استاد علایی‌نسب تام‌لند
استاد رفعتی تام‌لند
استاد قادرپناه تام‌لند
دکتر هاشمی‌نسب تام‌لند
جلسات اول
پایه یازدهم
استاد علایی‌نسب تام‌لند
استاد علایی‌نسب تام‌لند
استاد رفعتی تام‌لند
دکتر مهدوی. تام‌لند
استاد قادرپناه تام‌لند
دکتر هاشمی‌نسب تام‌لند
جلسات اول
پایه دوازدهم
استاد نقیه تام‌لند
استاد رفعتی تام‌لند
استاد کلاه‌ملکی تام‌لند
استاد علایی‌نسب تام‌لند
استاد ناصر تام‌لند
استاد علایی‌نسب تام‌لند
دکتر بابایی تاملند
استاد یحیوی تام‌لند
استاد ذهبی تام‌لند
استاد آقاجانی تام‌لند
#iguru_button_62932cf8640a9 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62932cf8640a9 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62932cf8640a9 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62932cf8640a9 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_button_62932cf8775d9 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_62932cf8775d9 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_62932cf8775d9 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_62932cf8775d9 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_62932cf877745 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_62932cf877745 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_62932cf877745 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_62932cf877745 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_62932cf877896 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_62932cf877896 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_62932cf877896 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_62932cf877896 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_62932cf8783f2 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf878c0b .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf8793a6 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf879ba9 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87a2f3 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87b3d3 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87b778 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87bb16 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87c27e .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87c605 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87c981 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87d65c .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87dcf0 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87e071 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87e856 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87ebd5 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87f214 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87f718 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf87fd7b .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf8804b8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62932cf880c8a .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_62932cf8904b1 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62932cf8904b1 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62932cf8904b1 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62932cf8904b1 a:hover{ color: #ffffff; }