مدرسه کسب و کار کارابیز
جلسات اول
نیتروتام‌لند
دکتر رجایی تام‌لند
دکتر بابایی تاملند
دکتر عظیمی تام‌لند
جلسات اول
ری‌استارت
دکتر بابایی تاملند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر عظیمی تام‌لند
جلسات اول
ترمیم معدل
دکتر کریمی تام‌لند
استاد عظیم‌الشان تام‌لند
استاد فلاح تام‌لند
جلسات اول
کنکور دی
دکتر بابایی تاملند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر مهدوی. تام‌لند
جلسات اول
کنکور هنر
المبرا آزاد
استاد صالحی
استاد صالحی
جلسات اول
المپیاد
المپیاد
المپیاد
جلسات اول
دروس عمومی
استاد عظیم‌الشان تام‌لند
استاد قاضی
استاد فلاح تام‌لند
جلسات اول
رشته ریاضی و فیزیک
استاد ذهبی تام‌لند
دکتر بابایی تاملند
استاد رفعتی تام‌لند
جلسات اول
رشته تجربی
دکتر رجایی تام‌لند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر پازوکی تام‌لند
جلسات اول
رشته انسانی
استاد بهادر تام‌لند
استاد بیگدلی تام لند
دکتر خاکساری تام‌لند
جلسات اول
مشاوره
استاد همت‌یار
استاد محمودی
استاد فرهپور تام‌لند
#iguru_button_6669eafd90548 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6669eafd90548 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6669eafd90548 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_6669eafd90548 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_button_6669eafda35ae .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda35ae .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda35ae .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda35ae .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda38db .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda38db .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda38db .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda38db .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda3bf4 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda3bf4 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda3bf4 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda3bf4 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda3f17 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda3f17 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda3f17 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda3f17 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda423c .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda423c .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda423c .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda423c .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda4560 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda4560 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda4560 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda4560 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda49ae .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda49ae .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda49ae .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda49ae .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda4cd7 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda4cd7 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda4cd7 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda4cd7 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda4fff .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda4fff .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda4fff .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda4fff .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda5317 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda5317 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda5317 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda5317 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda5759 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda5759 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda5759 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda5759 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6669eafda6512 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda6512 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda6512 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda6512 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafda6eb2 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafda7bfd .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafda86a3 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafda9857 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafda9857 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafda9857 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafda9857 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdaa008 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdaa7f8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdab0db .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafdac81b .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafdac81b .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafdac81b .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafdac81b .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdad2e8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdadb6f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdae5ec .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafdaff7a .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafdaff7a .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafdaff7a .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafdaff7a .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdb078c .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdb0eb1 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdb14c3 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafdb3309 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafdb3309 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafdb3309 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafdb3309 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdb3bcb .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdb4776 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdb50bd .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafdb6606 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafdb6606 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafdb6606 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafdb6606 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdb7238 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdb7a92 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafdb95bf .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafdb95bf .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafdb95bf .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafdb95bf .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdb9e1f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdba4b8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdbad7a .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafdbc8c7 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafdbc8c7 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafdbc8c7 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafdbc8c7 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdbd02a .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdbd96d .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdbe4a3 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafdbfc74 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafdbfc74 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafdbfc74 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafdbfc74 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdc03d8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdc0f33 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdc14c7 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafdc2b7a .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafdc2b7a .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafdc2b7a .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafdc2b7a .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdc386d .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdc408d .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdc4877 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6669eafdc6826 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6669eafdc6826 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6669eafdc6826 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6669eafdc6826 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6669eafdc6fcf .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdc7872 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6669eafdc8674 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_6669eafde3cd3 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6669eafde3cd3 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6669eafde3cd3 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6669eafde3cd3 a:hover{ color: #ffffff; }