مدرسه کسب و کار کارابیز
جلسات اول
نیتروتام‌لند
دکتر رجایی تام‌لند
دکتر بابایی تاملند
دکتر عظیمی تام‌لند
جلسات اول
ری‌استارت
دکتر بابایی تاملند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر عظیمی تام‌لند
جلسات اول
ترمیم معدل
دکتر کریمی تام‌لند
استاد عظیم‌الشان تام‌لند
استاد فلاح تام‌لند
جلسات اول
کنکور دی
دکتر بابایی تاملند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر مهدوی. تام‌لند
جلسات اول
کنکور هنر
المبرا آزاد
استاد صالحی
استاد صالحی
جلسات اول
المپیاد
المپیاد
المپیاد
جلسات اول
دروس عمومی
استاد عظیم‌الشان تام‌لند
استاد قاضی
استاد فلاح تام‌لند
جلسات اول
رشته ریاضی و فیزیک
استاد ذهبی تام‌لند
دکتر بابایی تاملند
استاد رفعتی تام‌لند
جلسات اول
رشته تجربی
دکتر رجایی تام‌لند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر پازوکی تام‌لند
جلسات اول
رشته انسانی
استاد بهادر تام‌لند
استاد بیگدلی تام لند
دکتر خاکساری تام‌لند
جلسات اول
مشاوره
استاد همت‌یار
استاد محمودی
استاد فرهپور تام‌لند
#iguru_button_65e46efa7f004 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65e46efa7f004 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65e46efa7f004 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_65e46efa7f004 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_button_65e46efa931a4 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa931a4 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa931a4 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa931a4 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa934d5 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa934d5 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa934d5 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa934d5 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa937f6 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa937f6 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa937f6 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa937f6 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa93c26 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa93c26 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa93c26 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa93c26 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa93f48 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa93f48 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa93f48 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa93f48 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa9448a .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa9448a .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa9448a .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa9448a .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa948c6 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa948c6 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa948c6 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa948c6 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa94be7 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa94be7 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa94be7 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa94be7 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa95137 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa95137 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa95137 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa95137 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa9555b .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa9555b .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa9555b .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa9555b .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa9588f .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa9588f .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa9588f .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa9588f .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_65e46efa96769 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa96769 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa96769 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa96769 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efa97303 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efa97e0f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efa986ae .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efa99dea .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa99dea .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa99dea .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa99dea .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efa9a5f5 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efa9ad45 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efa9b663 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efa9cfa1 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efa9cfa1 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efa9cfa1 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efa9cfa1 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efa9d84a .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efa9e550 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efa9ee0a .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efaa050d .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efaa050d .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efaa050d .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efaa050d .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efaa10ca .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efaa16b2 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efaa1c90 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efaa3eb5 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efaa3eb5 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efaa3eb5 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efaa3eb5 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efaa4633 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efaa4ebd .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efaa5ec9 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efaa74d7 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efaa74d7 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efaa74d7 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efaa74d7 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efaa8360 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efaa8cfc .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efaaa146 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efaaa146 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efaaa146 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efaaa146 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efaaadd7 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efaab37f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efaabc22 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efaad358 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efaad358 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efaad358 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efaad358 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efaadaca .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efaae38a .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efaae935 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efab0539 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efab0539 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efab0539 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efab0539 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efab0d03 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efab12ea .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efab1bd7 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efab3429 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efab3429 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efab3429 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efab3429 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efab3ba1 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efab47a1 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efab5186 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_65e46efab6cd4 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_65e46efab6cd4 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_65e46efab6cd4 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_65e46efab6cd4 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_65e46efab7626 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efab8266 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_65e46efab8ef2 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_65e46efad2926 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_65e46efad2926 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_65e46efad2926 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_65e46efad2926 a:hover{ color: #ffffff; }