مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب
جلسات اول
نیتروتام‌لند
دکتر رجایی تام‌لند
دکتر بابایی تاملند
دکتر عظیمی تام‌لند
جلسات اول
ری‌استارت
دکتر بابایی تاملند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر عظیمی تام‌لند
جلسات اول
ترمیم معدل
دکتر کریمی تام‌لند
استاد عظیم‌الشان تام‌لند
استاد فلاح تام‌لند
جلسات اول
کنکور دی
دکتر بابایی تاملند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر مهدوی. تام‌لند
جلسات اول
کنکور هنر
المبرا آزاد
استاد صالحی
استاد صالحی
جلسات اول
المپیاد
المپیاد
المپیاد
جلسات اول
دروس عمومی
استاد عظیم‌الشان تام‌لند
استاد قاضی
استاد فلاح تام‌لند
جلسات اول
رشته ریاضی و فیزیک
استاد ذهبی تام‌لند
دکتر بابایی تاملند
استاد رفعتی تام‌لند
جلسات اول
رشته تجربی
دکتر رجایی تام‌لند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر پازوکی تام‌لند
جلسات اول
رشته انسانی
استاد بهادر تام‌لند
استاد بیگدلی تام لند
دکتر خاکساری تام‌لند
جلسات اول
مشاوره
استاد همت‌یار
استاد محمودی
استاد فرهپور تام‌لند
#iguru_button_651b01570e41a .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b01570e41a .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b01570e41a .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651b01570e41a .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_button_651b015721483 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015721483 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015721483 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015721483 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b015721940 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015721940 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015721940 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015721940 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b015721c6c .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015721c6c .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015721c6c .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015721c6c .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b015721f92 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015721f92 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015721f92 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015721f92 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b0157222c6 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b0157222c6 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b0157222c6 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b0157222c6 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b0157225f0 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b0157225f0 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b0157225f0 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b0157225f0 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b015722916 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015722916 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015722916 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015722916 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b015722c37 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015722c37 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015722c37 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015722c37 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b015723086 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015723086 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015723086 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015723086 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b0157233b1 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b0157233b1 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b0157233b1 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b0157233b1 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b0157236dc .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b0157236dc .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b0157236dc .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b0157236dc .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_651b0157245ad .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b0157245ad .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b0157245ad .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b0157245ad .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b015724f73 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b015725d41 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01572665b .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b015727a36 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015727a36 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015727a36 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015727a36 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b01572824b .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01572887a .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b015729291 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b01572ac17 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b01572ac17 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b01572ac17 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b01572ac17 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b01572b38a .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01572bc62 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01572c885 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b01572dfd2 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b01572dfd2 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b01572dfd2 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b01572dfd2 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b01572e9cf .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01572efb1 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01572f59d .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b01573101a .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b01573101a .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b01573101a .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b01573101a .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b01573179e .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b015732051 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b015732978 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b0157341b3 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b0157341b3 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b0157341b3 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b0157341b3 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b015734aa4 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b0157354bf .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b015736baa .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015736baa .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015736baa .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015736baa .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b015737321 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b0157378d2 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b0157382c3 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b015739988 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015739988 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015739988 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015739988 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b01573a0fc .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01573ac23 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01573b2e5 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b01573cb21 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b01573cb21 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b01573cb21 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b01573cb21 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b01573d5cb .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01573db7f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b01573e128 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b01573fa24 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b01573fa24 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b01573fa24 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b01573fa24 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b0157403dc .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b015740c93 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b015741564 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_651b015743246 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_651b015743246 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_651b015743246 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_651b015743246 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_651b015743a11 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b0157442f5 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_651b015744edd .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_651b015763761 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651b015763761 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651b015763761 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651b015763761 a:hover{ color: #ffffff; }