مدرسه کسب و کار
#iguru_button_62882c19a1657 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882c19a1657 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882c19a1657 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62882c19a1657 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_62882c19b625f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b625f .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b625f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b625f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b625f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b625f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b625f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b66de .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b66de .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b66de .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b66de:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b66de .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b66de .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b66de:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b6aff .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b6aff .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b6aff .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b6aff:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b6aff .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b6aff .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b6aff:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b6f22 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b6f22 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b6f22 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b6f22:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b6f22 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b6f22 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b6f22:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b7349 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b7349 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b7349 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b7349:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b7349 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b7349 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b7349:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b78ac .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b78ac .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b78ac .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b78ac:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b78ac .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b78ac .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b78ac:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b7ca3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b7ca3 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b7ca3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b7ca3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b7ca3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b7ca3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b7ca3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b8097 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b8097 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b8097 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b8097:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b8097 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b8097 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b8097:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b8484 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b8484 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b8484 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b8484:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b8484 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b8484 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b8484:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b886f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b886f .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b886f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b886f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b886f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b886f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b886f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b8c54 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b8c54 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b8c54 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b8c54:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b8c54 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b8c54 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b8c54:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882c19b904c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882c19b904c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882c19b904c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882c19b904c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882c19b904c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882c19b904c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882c19b904c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62882c19cb8b1 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62882c19cb8b1 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62882c19cb8b1 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62882c19cb8b1 a:hover{ color: #ffffff; }