مدرسه کسب و کار
از سال ۹۰ تا ۹۹
دانلود رایگان سوالات کنکور تجربی
#iguru_button_6288214e333f6 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6288214e333f6 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6288214e333f6 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_6288214e333f6 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_6288214e43f8d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288214e43f8d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288214e43f8d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288214e43f8d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288214e43f8d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288214e43f8d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288214e43f8d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288214e4437b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288214e4437b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288214e4437b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288214e4437b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288214e4437b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288214e4437b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288214e4437b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288214e44708 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288214e44708 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288214e44708 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288214e44708:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288214e44708 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288214e44708 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288214e44708:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288214e44a8f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288214e44a8f .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288214e44a8f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288214e44a8f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288214e44a8f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288214e44a8f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288214e44a8f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288214e44e22 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288214e44e22 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288214e44e22 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288214e44e22:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288214e44e22 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288214e44e22 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288214e44e22:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288214e451b3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288214e451b3 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288214e451b3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288214e451b3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288214e451b3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288214e451b3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288214e451b3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288214e45538 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288214e45538 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288214e45538 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288214e45538:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288214e45538 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288214e45538 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288214e45538:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288214e458bf .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288214e458bf .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288214e458bf .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288214e458bf:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288214e458bf .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288214e458bf .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288214e458bf:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288214e45c47 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288214e45c47 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288214e45c47 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288214e45c47:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288214e45c47 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288214e45c47 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288214e45c47:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6288214e56183 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6288214e56183 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6288214e56183 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6288214e56183 a:hover{ color: #ffffff; }