مدرسه کسب و کار
90 تا ۹۹
دانلود نمونه سوالات کنکور رشته انسانی
#iguru_button_6288341c3b9f0 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6288341c3b9f0 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6288341c3b9f0 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_6288341c3b9f0 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_6288341c4cc0d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4cc0d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4cc0d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4cc0d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4cc0d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4cc0d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4cc0d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4ceec .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4ceec .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4ceec .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4ceec:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4ceec .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4ceec .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4ceec:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4d18e .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c4d18e .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c4d18e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4d18e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4d18e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4d18e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4d18e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4d423 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4d423 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4d423 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4d423:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4d423 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4d423 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4d423:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4d6ad .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4d6ad .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4d6ad .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4d6ad:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4d6ad .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4d6ad .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4d6ad:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4d94d .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c4d94d .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c4d94d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4d94d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4d94d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4d94d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4d94d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4dbdb .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4dbdb .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4dbdb .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4dbdb:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4dbdb .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4dbdb .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4dbdb:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4de66 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4de66 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4de66 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4de66:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4de66 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4de66 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4de66:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4e100 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c4e100 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c4e100 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4e100:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4e100 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4e100 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4e100:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4e38b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4e38b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4e38b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4e38b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4e38b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4e38b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4e38b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4e607 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4e607 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4e607 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4e607:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4e607 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4e607 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4e607:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4e897 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c4e897 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c4e897 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4e897:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4e897 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4e897 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4e897:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4eb19 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4eb19 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4eb19 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4eb19:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4eb19 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4eb19 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4eb19:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4ed94 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4ed94 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4ed94 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4ed94:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4ed94 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4ed94 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4ed94:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4f01c .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c4f01c .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c4f01c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4f01c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4f01c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4f01c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4f01c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4f404 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4f404 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4f404 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4f404:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4f404 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4f404 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4f404:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4f6a1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4f6a1 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4f6a1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4f6a1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4f6a1 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4f6a1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4f6a1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4f92d .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c4f92d .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c4f92d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4f92d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4f92d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4f92d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4f92d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4fbc5 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4fbc5 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4fbc5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4fbc5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4fbc5 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4fbc5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4fbc5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c4fe52 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c4fe52 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c4fe52 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c4fe52:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c4fe52 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c4fe52 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c4fe52:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c500d9 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c500d9 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c500d9 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c500d9:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c500d9 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c500d9 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c500d9:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c5036d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c5036d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c5036d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c5036d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c5036d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c5036d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c5036d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c505f2 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c505f2 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c505f2 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c505f2:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c505f2 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c505f2 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c505f2:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c50880 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c50880 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c50880 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c50880:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c50880 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c50880 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c50880:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c50b0e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c50b0e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c50b0e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c50b0e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c50b0e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c50b0e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c50b0e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c50d8b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c50d8b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c50d8b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c50d8b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c50d8b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c50d8b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c50d8b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c51011 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c51011 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c51011 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c51011:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c51011 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c51011 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c51011:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c51297 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c51297 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c51297 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c51297:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c51297 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c51297 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c51297:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c51515 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6288341c51515 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6288341c51515 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c51515:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c51515 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c51515 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c51515:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6288341c51795 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_6288341c51795 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_6288341c51795 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6288341c51795:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6288341c51795 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6288341c51795 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6288341c51795:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6288341c610bd a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6288341c610bd a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6288341c610bd a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6288341c610bd a:hover{ color: #ffffff; }