مدرسه کسب و کار
90 تا ۹۹
دانلود نمونه سوالات کنکور رشته تجربی
#iguru_button_62932f35a2aea .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62932f35a2aea .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62932f35a2aea .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62932f35a2aea .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_62932f35b2c83 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b2c83 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b2c83 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b2c83:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b2c83 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b2c83 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b2c83:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b2f4e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b2f4e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b2f4e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b2f4e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b2f4e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b2f4e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b2f4e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b31dd .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b31dd .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b31dd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b31dd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b31dd .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b31dd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b31dd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b3477 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b3477 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b3477 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b3477:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b3477 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b3477 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b3477:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b3708 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b3708 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b3708 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b3708:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b3708 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b3708 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b3708:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b398e .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b398e .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b398e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b398e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b398e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b398e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b398e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b3c1d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b3c1d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b3c1d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b3c1d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b3c1d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b3c1d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b3c1d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b3ead .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b3ead .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b3ead .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b3ead:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b3ead .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b3ead .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b3ead:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b4133 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b4133 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b4133 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b4133:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b4133 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b4133 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b4133:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b43bf .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b43bf .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b43bf .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b43bf:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b43bf .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b43bf .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b43bf:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b463c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b463c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b463c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b463c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b463c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b463c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b463c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b48c7 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b48c7 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b48c7 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b48c7:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b48c7 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b48c7 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b48c7:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b4b54 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b4b54 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b4b54 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b4b54:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b4b54 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b4b54 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b4b54:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b4dce .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b4dce .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b4dce .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b4dce:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b4dce .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b4dce .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b4dce:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b5052 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b5052 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b5052 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b5052:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b5052 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b5052 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b5052:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b541f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b541f .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b541f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b541f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b541f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b541f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b541f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b56c0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b56c0 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b56c0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b56c0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b56c0 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b56c0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b56c0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b594b .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b594b .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b594b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b594b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b594b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b594b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b594b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b5bde .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b5bde .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b5bde .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b5bde:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b5bde .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b5bde .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b5bde:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b5e6e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b5e6e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b5e6e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b5e6e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b5e6e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b5e6e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b5e6e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b60f4 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b60f4 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b60f4 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b60f4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b60f4 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b60f4 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b60f4:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b6381 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b6381 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b6381 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b6381:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b6381 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b6381 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b6381:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b660d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b660d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b660d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b660d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b660d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b660d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b660d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b6906 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b6906 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b6906 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b6906:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b6906 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b6906 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b6906:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b6dc3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b6dc3 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b6dc3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b6dc3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b6dc3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b6dc3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b6dc3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b7047 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b7047 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b7047 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b7047:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b7047 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b7047 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b7047:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b72d2 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b72d2 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b72d2 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b72d2:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b72d2 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b72d2 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b72d2:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b755b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b755b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b755b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b755b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b755b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b755b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b755b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b77d7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62932f35b77d7 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62932f35b77d7 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b77d7:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b77d7 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b77d7 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b77d7:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62932f35b7a5c .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62932f35b7a5c .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62932f35b7a5c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62932f35b7a5c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62932f35b7a5c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62932f35b7a5c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62932f35b7a5c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62932f35c73d6 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62932f35c73d6 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62932f35c73d6 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62932f35c73d6 a:hover{ color: #ffffff; }