مدرسه کسب و کار
90 تا ۹۹
دانلود نمونه سوالات کنکور رشته ریاضی
#iguru_button_62933b9e3906c .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62933b9e3906c .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62933b9e3906c .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62933b9e3906c .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_62933b9e5057d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e5057d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e5057d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e5057d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e5057d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e5057d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e5057d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e5090e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e5090e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e5090e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e5090e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e5090e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e5090e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e5090e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e50c2f .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e50c2f .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e50c2f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e50c2f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e50c2f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e50c2f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e50c2f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e50f55 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e50f55 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e50f55 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e50f55:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e50f55 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e50f55 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e50f55:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e51276 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e51276 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e51276 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e51276:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e51276 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e51276 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e51276:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e51596 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e51596 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e51596 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e51596:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e51596 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e51596 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e51596:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e518bd .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e518bd .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e518bd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e518bd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e518bd .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e518bd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e518bd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e51bcf .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e51bcf .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e51bcf .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e51bcf:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e51bcf .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e51bcf .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e51bcf:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e51ee9 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e51ee9 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e51ee9 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e51ee9:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e51ee9 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e51ee9 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e51ee9:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e5220e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e5220e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e5220e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e5220e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e5220e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e5220e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e5220e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e52519 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e52519 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e52519 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e52519:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e52519 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e52519 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e52519:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e52827 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e52827 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e52827 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e52827:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e52827 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e52827 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e52827:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e52b28 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e52b28 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e52b28 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e52b28:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e52b28 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e52b28 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e52b28:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e52e37 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e52e37 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e52e37 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e52e37:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e52e37 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e52e37 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e52e37:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e53140 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e53140 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e53140 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e53140:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e53140 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e53140 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e53140:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e535e8 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e535e8 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e535e8 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e535e8:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e535e8 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e535e8 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e535e8:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e53916 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e53916 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e53916 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e53916:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e53916 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e53916 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e53916:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e53c40 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e53c40 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e53c40 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e53c40:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e53c40 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e53c40 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e53c40:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e53f4b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e53f4b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e53f4b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e53f4b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e53f4b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e53f4b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e53f4b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e54261 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e54261 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e54261 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e54261:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e54261 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e54261 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e54261:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e54581 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e54581 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e54581 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e54581:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e54581 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e54581 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e54581:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e548a3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e548a3 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e548a3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e548a3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e548a3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e548a3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e548a3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e54bca .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e54bca .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e54bca .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e54bca:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e54bca .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e54bca .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e54bca:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e54ed5 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e54ed5 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e54ed5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e54ed5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e54ed5 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e54ed5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e54ed5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e552f4 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e552f4 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e552f4 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e552f4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e552f4 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e552f4 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e552f4:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e555d6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e555d6 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e555d6 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e555d6:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e555d6 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e555d6 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e555d6:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e558bd .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e558bd .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e558bd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e558bd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e558bd .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e558bd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e558bd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e55ba0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e55ba0 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e55ba0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e55ba0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e55ba0 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e55ba0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e55ba0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e55e7d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62933b9e55e7d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62933b9e55e7d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e55e7d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e55e7d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e55e7d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e55e7d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62933b9e5616a .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62933b9e5616a .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62933b9e5616a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62933b9e5616a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62933b9e5616a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62933b9e5616a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62933b9e5616a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62933b9e66203 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62933b9e66203 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62933b9e66203 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62933b9e66203 a:hover{ color: #ffffff; }