مدرسه کسب و کار
90 تا ۹۹
دانلود نمونه سوالات کنکور رشته زبان انگلیسی
#iguru_button_629332c7ebc8e .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_629332c7ebc8e .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_629332c7ebc8e .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_629332c7ebc8e .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_629332c807770 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c807770 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c807770 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c807770:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c807770 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c807770 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c807770:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c807a6a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c807a6a .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c807a6a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c807a6a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c807a6a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c807a6a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c807a6a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c807d07 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c807d07 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c807d07 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c807d07:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c807d07 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c807d07 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c807d07:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c807f99 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c807f99 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c807f99 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c807f99:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c807f99 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c807f99 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c807f99:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c808237 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c808237 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c808237 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c808237:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c808237 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c808237 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c808237:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c8084cf .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c8084cf .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c8084cf .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c8084cf:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c8084cf .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c8084cf .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c8084cf:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80875a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80875a .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80875a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80875a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80875a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80875a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80875a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c8089ee .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c8089ee .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c8089ee .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c8089ee:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c8089ee .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c8089ee .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c8089ee:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c808c7d .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c808c7d .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c808c7d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c808c7d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c808c7d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c808c7d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c808c7d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c808f02 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c808f02 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c808f02 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c808f02:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c808f02 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c808f02 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c808f02:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c809191 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c809191 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c809191 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c809191:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c809191 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c809191 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c809191:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80941f .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c80941f .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c80941f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80941f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80941f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80941f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80941f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c8096a2 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c8096a2 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c8096a2 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c8096a2:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c8096a2 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c8096a2 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c8096a2:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80992e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80992e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80992e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80992e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80992e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80992e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80992e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c809bac .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c809bac .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c809bac .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c809bac:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c809bac .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c809bac .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c809bac:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c809f8b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c809f8b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c809f8b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c809f8b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c809f8b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c809f8b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c809f8b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80a23c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80a23c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80a23c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80a23c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80a23c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80a23c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80a23c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80a4dc .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c80a4dc .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c80a4dc .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80a4dc:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80a4dc .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80a4dc .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80a4dc:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80a76d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80a76d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80a76d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80a76d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80a76d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80a76d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80a76d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80aa04 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80aa04 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80aa04 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80aa04:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80aa04 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80aa04 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80aa04:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80aca1 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c80aca1 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c80aca1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80aca1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80aca1 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80aca1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80aca1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80af2a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80af2a .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80af2a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80af2a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80af2a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80af2a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80af2a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80b1c0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80b1c0 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80b1c0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80b1c0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80b1c0 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80b1c0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80b1c0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80b454 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c80b454 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c80b454 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80b454:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80b454 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80b454 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80b454:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80b6d8 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80b6d8 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80b6d8 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80b6d8:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80b6d8 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80b6d8 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80b6d8:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80b96c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80b96c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80b96c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80b96c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80b96c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80b96c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80b96c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80bc01 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c80bc01 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c80bc01 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80bc01:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80bc01 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80bc01 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80bc01:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80be82 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80be82 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80be82 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80be82:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80be82 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80be82 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80be82:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80c10b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_629332c80c10b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_629332c80c10b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80c10b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80c10b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80c10b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80c10b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_629332c80c394 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_629332c80c394 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_629332c80c394 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_629332c80c394:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_629332c80c394 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_629332c80c394 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_629332c80c394:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_629332c81b11b a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_629332c81b11b a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_629332c81b11b a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_629332c81b11b a:hover{ color: #ffffff; }