مدرسه کسب و کار
90 تا ۹۹
دانلود نمونه سوالات کنکور رشته هنر
#iguru_button_62882a6b24674 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882a6b24674 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882a6b24674 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62882a6b24674 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_62882a6b39e74 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b39e74 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b39e74 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b39e74:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b39e74 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b39e74 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b39e74:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3a327 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3a327 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3a327 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3a327:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3a327 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3a327 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3a327:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3a758 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b3a758 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b3a758 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3a758:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3a758 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3a758 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3a758:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3ab7e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3ab7e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3ab7e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3ab7e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3ab7e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3ab7e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3ab7e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3afad .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3afad .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3afad .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3afad:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3afad .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3afad .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3afad:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3b3e9 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b3b3e9 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b3b3e9 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3b3e9:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3b3e9 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3b3e9 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3b3e9:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3b824 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3b824 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3b824 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3b824:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3b824 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3b824 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3b824:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3bc37 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3bc37 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3bc37 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3bc37:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3bc37 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3bc37 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3bc37:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3c047 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b3c047 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b3c047 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3c047:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3c047 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3c047 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3c047:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3c44d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3c44d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3c44d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3c44d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3c44d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3c44d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3c44d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3c853 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3c853 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3c853 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3c853:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3c853 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3c853 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3c853:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3cc61 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b3cc61 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b3cc61 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3cc61:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3cc61 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3cc61 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3cc61:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3d065 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3d065 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3d065 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3d065:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3d065 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3d065 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3d065:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3d690 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3d690 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3d690 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3d690:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3d690 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3d690 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3d690:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3da6a .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b3da6a .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b3da6a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3da6a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3da6a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3da6a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3da6a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3e034 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3e034 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3e034 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3e034:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3e034 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3e034 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3e034:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3e42c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3e42c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3e42c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3e42c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3e42c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3e42c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3e42c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3e811 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b3e811 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b3e811 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3e811:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3e811 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3e811 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3e811:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3ebf0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3ebf0 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3ebf0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3ebf0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3ebf0 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3ebf0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3ebf0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3efd0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3efd0 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3efd0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3efd0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3efd0 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3efd0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3efd0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3f3a9 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b3f3a9 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b3f3a9 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3f3a9:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3f3a9 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3f3a9 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3f3a9:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3f781 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3f781 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3f781 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3f781:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3f781 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3f781 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3f781:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3fb5e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b3fb5e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b3fb5e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3fb5e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3fb5e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3fb5e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3fb5e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b3ff2f .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b3ff2f .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b3ff2f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b3ff2f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b3ff2f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b3ff2f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b3ff2f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b402fb .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b402fb .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b402fb .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b402fb:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b402fb .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b402fb .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b402fb:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b406cd .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b406cd .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b406cd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b406cd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b406cd .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b406cd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b406cd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b40aa9 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b40aa9 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b40aa9 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b40aa9:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b40aa9 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b40aa9 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b40aa9:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b40e68 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b40e68 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b40e68 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b40e68:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b40e68 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b40e68 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b40e68:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b4122c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62882a6b4122c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62882a6b4122c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b4122c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b4122c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b4122c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b4122c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62882a6b415e8 .infobox_button { color: #00ef8f; }#iguru_infobox_62882a6b415e8 .infobox_button:hover { color: #00ba63; }#iguru_infobox_62882a6b415e8 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62882a6b415e8:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62882a6b415e8 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62882a6b415e8 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62882a6b415e8:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62882a6b54ddd a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62882a6b54ddd a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62882a6b54ddd a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62882a6b54ddd a:hover{ color: #ffffff; }