مدرسه کسب و کار کارابیز
#iguru_button_65e476f3998a6 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65e476f3998a6 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65e476f3998a6 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_65e476f3998a6 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_65e476f3adece .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3adece .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3adece .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3adece:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3adece .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3adece .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3adece:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_65e476f3ae62b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3ae62b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3ae62b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3ae62b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3ae62b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3ae62b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3ae62b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_65e476f3aed63 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3aed63 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3aed63 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3aed63:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3aed63 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3aed63 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3aed63:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_65e476f3af368 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3af368 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3af368 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3af368:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3af368 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3af368 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3af368:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_65e476f3afa95 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3afa95 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3afa95 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3afa95:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3afa95 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3afa95 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3afa95:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_65e476f3b07e6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3b07e6 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3b07e6 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3b07e6:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3b07e6 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3b07e6 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3b07e6:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_65e476f3b0da1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3b0da1 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3b0da1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3b0da1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3b0da1 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3b0da1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3b0da1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_65e476f3b1368 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3b1368 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3b1368 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3b1368:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3b1368 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3b1368 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3b1368:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_65e476f3b192e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3b192e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3b192e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3b192e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3b192e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3b192e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3b192e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_65e476f3b201e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e476f3b201e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_65e476f3b201e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_65e476f3b201e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e476f3b201e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_65e476f3b201e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e476f3b201e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_65e476f3cf872 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_65e476f3cf872 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_65e476f3cf872 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_65e476f3cf872 a:hover{ color: #ffffff; }