مدرسه کسب و کار کارابیز
#iguru_button_6669f3935b0fb .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6669f3935b0fb .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6669f3935b0fb .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_6669f3935b0fb .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_6669f39374fbf .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f39374fbf .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f39374fbf .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f39374fbf:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f39374fbf .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f39374fbf .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f39374fbf:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6669f393754e1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f393754e1 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f393754e1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f393754e1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f393754e1 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f393754e1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f393754e1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6669f39375cb7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f39375cb7 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f39375cb7 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f39375cb7:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f39375cb7 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f39375cb7 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f39375cb7:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6669f3937618b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f3937618b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f3937618b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f3937618b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f3937618b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f3937618b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f3937618b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6669f39376687 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f39376687 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f39376687 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f39376687:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f39376687 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f39376687 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f39376687:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6669f39377111 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f39377111 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f39377111 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f39377111:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f39377111 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f39377111 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f39377111:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6669f393775e6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f393775e6 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f393775e6 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f393775e6:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f393775e6 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f393775e6 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f393775e6:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6669f39377c40 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f39377c40 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f39377c40 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f39377c40:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f39377c40 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f39377c40 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f39377c40:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6669f393780f3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f393780f3 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f393780f3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f393780f3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f393780f3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f393780f3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f393780f3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_6669f3937871d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669f3937871d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_6669f3937871d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_6669f3937871d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669f3937871d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_6669f3937871d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669f3937871d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6669f393912e1 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6669f393912e1 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6669f393912e1 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6669f393912e1 a:hover{ color: #ffffff; }