مدرسه کسب و کار
#iguru_button_62c4103da221b .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62c4103da221b .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62c4103da221b .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62c4103da221b .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_62c4103db3489 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db3489 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db3489 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db3489:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db3489 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db3489 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db3489:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62c4103db3779 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db3779 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db3779 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db3779:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db3779 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db3779 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db3779:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62c4103db3a02 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db3a02 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db3a02 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db3a02:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db3a02 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db3a02 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db3a02:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62c4103db3c79 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db3c79 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db3c79 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db3c79:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db3c79 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db3c79 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db3c79:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62c4103db3f79 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db3f79 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db3f79 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db3f79:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db3f79 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db3f79 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db3f79:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62c4103db4512 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db4512 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db4512 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db4512:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db4512 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db4512 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db4512:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62c4103db4792 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db4792 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db4792 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db4792:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db4792 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db4792 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db4792:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62c4103db4a13 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db4a13 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db4a13 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db4a13:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db4a13 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db4a13 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db4a13:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62c4103db4cf5 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db4cf5 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db4cf5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db4cf5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db4cf5 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db4cf5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db4cf5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_62c4103db4f89 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_62c4103db4f89 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_62c4103db4f89 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_62c4103db4f89:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_62c4103db4f89 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_62c4103db4f89 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_62c4103db4f89:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62c4103dc4121 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62c4103dc4121 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62c4103dc4121 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62c4103dc4121 a:hover{ color: #ffffff; }