مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب
#iguru_button_651b11facbe03 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b11facbe03 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b11facbe03 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651b11facbe03 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_651b11fae3476 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae3476 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae3476 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae3476:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae3476 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae3476 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae3476:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae3bfd .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae3bfd .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae3bfd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae3bfd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae3bfd .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae3bfd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae3bfd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae442a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae442a .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae442a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae442a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae442a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae442a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae442a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae4c79 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae4c79 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae4c79 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae4c79:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae4c79 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae4c79 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae4c79:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae5395 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae5395 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae5395 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae5395:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae5395 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae5395 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae5395:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae5ddb .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae5ddb .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae5ddb .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae5ddb:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae5ddb .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae5ddb .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae5ddb:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae665d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae665d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae665d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae665d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae665d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae665d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae665d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae6d74 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae6d74 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae6d74 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae6d74:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae6d74 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae6d74 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae6d74:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae7487 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae7487 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae7487 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae7487:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae7487 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae7487 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae7487:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae7ba7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae7ba7 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae7ba7 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae7ba7:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae7ba7 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae7ba7 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae7ba7:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae83f8 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae83f8 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae83f8 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae83f8:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae83f8 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae83f8 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae83f8:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae8b13 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae8b13 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae8b13 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae8b13:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae8b13 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae8b13 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae8b13:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fae9227 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fae9227 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fae9227 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fae9227:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fae9227 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fae9227 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fae9227:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faeb5d6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faeb5d6 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faeb5d6 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faeb5d6:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faeb5d6 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faeb5d6 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faeb5d6:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faebd10 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faebd10 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faebd10 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faebd10:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faebd10 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faebd10 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faebd10:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faec54b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faec54b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faec54b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faec54b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faec54b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faec54b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faec54b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faeceb3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faeceb3 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faeceb3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faeceb3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faeceb3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faeceb3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faeceb3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faed5d5 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faed5d5 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faed5d5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faed5d5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faed5d5 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faed5d5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faed5d5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faedcfb .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faedcfb .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faedcfb .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faedcfb:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faedcfb .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faedcfb .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faedcfb:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faee544 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faee544 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faee544 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faee544:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faee544 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faee544 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faee544:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faeec68 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faeec68 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faeec68 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faeec68:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faeec68 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faeec68 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faeec68:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faef5b1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faef5b1 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faef5b1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faef5b1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faef5b1 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faef5b1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faef5b1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faefdfc .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faefdfc .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faefdfc .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faefdfc:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faefdfc .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faefdfc .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faefdfc:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faf0883 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faf0883 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faf0883 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faf0883:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faf0883 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faf0883 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faf0883:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faf10ca .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faf10ca .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faf10ca .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faf10ca:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faf10ca .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faf10ca .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faf10ca:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faf191d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faf191d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faf191d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faf191d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faf191d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faf191d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faf191d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faf2500 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faf2500 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faf2500 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faf2500:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faf2500 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faf2500 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faf2500:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faf2c14 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faf2c14 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faf2c14 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faf2c14:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faf2c14 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faf2c14 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faf2c14:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faf345c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faf345c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faf345c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faf345c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faf345c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faf345c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faf345c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11faf3c87 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11faf3c87 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11faf3c87 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11faf3c87:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11faf3c87 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11faf3c87 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11faf3c87:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb010ba .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb010ba .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb010ba .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb010ba:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb010ba .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb010ba .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb010ba:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb018f8 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb018f8 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb018f8 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb018f8:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb018f8 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb018f8 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb018f8:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb02148 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb02148 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb02148 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb02148:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb02148 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb02148 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb02148:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb02bce .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb02bce .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb02bce .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb02bce:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb02bce .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb02bce .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb02bce:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb03416 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb03416 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb03416 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb03416:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb03416 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb03416 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb03416:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb03b33 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb03b33 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb03b33 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb03b33:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb03b33 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb03b33 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb03b33:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0437b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0437b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0437b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0437b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0437b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0437b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0437b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb04bc5 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb04bc5 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb04bc5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb04bc5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb04bc5 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb04bc5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb04bc5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb052ec .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb052ec .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb052ec .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb052ec:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb052ec .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb052ec .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb052ec:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb05b36 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb05b36 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb05b36 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb05b36:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb05b36 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb05b36 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb05b36:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0624b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0624b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0624b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0624b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0624b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0624b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0624b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0696e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0696e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0696e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0696e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0696e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0696e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0696e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb071c6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb071c6 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb071c6 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb071c6:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb071c6 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb071c6 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb071c6:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb07a13 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb07a13 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb07a13 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb07a13:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb07a13 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb07a13 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb07a13:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0812b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0812b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0812b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0812b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0812b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0812b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0812b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb08977 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb08977 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb08977 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb08977:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb08977 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb08977 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb08977:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb091b1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb091b1 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb091b1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb091b1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb091b1 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb091b1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb091b1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0ba2d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0ba2d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0ba2d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0ba2d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0ba2d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0ba2d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0ba2d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0c143 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0c143 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0c143 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0c143:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0c143 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0c143 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0c143:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0c86b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0c86b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0c86b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0c86b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0c86b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0c86b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0c86b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0d0c8 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0d0c8 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0d0c8 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0d0c8:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0d0c8 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0d0c8 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0d0c8:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0d7fd .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0d7fd .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0d7fd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0d7fd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0d7fd .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0d7fd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0d7fd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0df1d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0df1d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0df1d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0df1d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0df1d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0df1d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0df1d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0e636 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0e636 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0e636 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0e636:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0e636 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0e636 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0e636:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0ee7f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0ee7f .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0ee7f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0ee7f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0ee7f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0ee7f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0ee7f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0f599 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0f599 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0f599 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0f599:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0f599 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0f599 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0f599:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb0fcbb .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb0fcbb .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb0fcbb .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb0fcbb:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb0fcbb .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb0fcbb .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb0fcbb:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb103d0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb103d0 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb103d0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb103d0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb103d0 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb103d0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb103d0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb10d4b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb10d4b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb10d4b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb10d4b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb10d4b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb10d4b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb10d4b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb117c2 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb117c2 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb117c2 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb117c2:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb117c2 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb117c2 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb117c2:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb11ed0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb11ed0 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb11ed0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb11ed0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb11ed0 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb11ed0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb11ed0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb125f6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb125f6 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb125f6 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb125f6:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb125f6 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb125f6 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb125f6:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb12e3c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb12e3c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb12e3c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb12e3c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb12e3c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb12e3c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb12e3c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb13670 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb13670 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb13670 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb13670:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb13670 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb13670 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb13670:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb140c6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb140c6 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb140c6 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb140c6:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb140c6 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb140c6 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb140c6:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb154c7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb154c7 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb154c7 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb154c7:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb154c7 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb154c7 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb154c7:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb15cc6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb15cc6 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb15cc6 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb15cc6:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb15cc6 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb15cc6 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb15cc6:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb165ca .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb165ca .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb165ca .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb165ca:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb165ca .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb165ca .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb165ca:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb16cfc .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb16cfc .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb16cfc .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb16cfc:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb16cfc .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb16cfc .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb16cfc:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb17502 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb17502 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb17502 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb17502:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb17502 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb17502 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb17502:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb17c15 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb17c15 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb17c15 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb17c15:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb17c15 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb17c15 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb17c15:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb1833d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb1833d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb1833d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb1833d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb1833d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb1833d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb1833d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb18b55 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb18b55 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb18b55 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb18b55:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb18b55 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb18b55 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb18b55:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb1935f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb1935f .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb1935f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb1935f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb1935f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb1935f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb1935f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb19a9a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb19a9a .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb19a9a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb19a9a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb19a9a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb19a9a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb19a9a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb1a28f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb1a28f .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb1a28f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb1a28f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb1a28f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb1a28f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb1a28f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb1aa8c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb1aa8c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb1aa8c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb1aa8c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb1aa8c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb1aa8c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb1aa8c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb1b1b4 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb1b1b4 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb1b1b4 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb1b1b4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb1b1b4 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb1b1b4 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb1b1b4:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb1b9ab .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb1b9ab .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb1b9ab .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb1b9ab:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb1b9ab .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb1b9ab .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb1b9ab:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb1c0c0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb1c0c0 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb1c0c0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb1c0c0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb1c0c0 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb1c0c0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb1c0c0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb1c7e8 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb1c7e8 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb1c7e8 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb1c7e8:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb1c7e8 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb1c7e8 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb1c7e8:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb1cfec .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb1cfec .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb1cfec .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb1cfec:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb1cfec .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb1cfec .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb1cfec:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb206b0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb206b0 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb206b0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb206b0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb206b0 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb206b0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb206b0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb20dd2 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb20dd2 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb20dd2 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb20dd2:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb20dd2 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb20dd2 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb20dd2:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb215c9 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb215c9 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb215c9 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb215c9:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb215c9 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb215c9 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb215c9:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb21ceb .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb21ceb .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb21ceb .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb21ceb:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb21ceb .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb21ceb .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb21ceb:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2277b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2277b .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2277b .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2277b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2277b .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2277b .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2277b:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb22e92 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb22e92 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb22e92 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb22e92:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb22e92 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb22e92 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb22e92:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2368d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2368d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2368d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2368d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2368d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2368d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2368d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb23db8 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb23db8 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb23db8 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb23db8:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb23db8 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb23db8 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb23db8:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2468a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2468a .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2468a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2468a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2468a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2468a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2468a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb251d4 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb251d4 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb251d4 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb251d4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb251d4 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb251d4 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb251d4:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb259d1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb259d1 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb259d1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb259d1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb259d1 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb259d1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb259d1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb260e9 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb260e9 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb260e9 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb260e9:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb260e9 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb260e9 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb260e9:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb268ee .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb268ee .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb268ee .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb268ee:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb268ee .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb268ee .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb268ee:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb27347 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb27347 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb27347 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb27347:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb27347 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb27347 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb27347:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb27a5e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb27a5e .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb27a5e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb27a5e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb27a5e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb27a5e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb27a5e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb28e8d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb28e8d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb28e8d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb28e8d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb28e8d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb28e8d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb28e8d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb29848 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb29848 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb29848 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb29848:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb29848 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb29848 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb29848:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2a03c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2a03c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2a03c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2a03c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2a03c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2a03c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2a03c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2a755 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2a755 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2a755 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2a755:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2a755 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2a755 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2a755:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2af54 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2af54 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2af54 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2af54:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2af54 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2af54 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2af54:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2b765 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2b765 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2b765 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2b765:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2b765 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2b765 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2b765:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2be86 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2be86 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2be86 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2be86:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2be86 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2be86 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2be86:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2c68d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2c68d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2c68d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2c68d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2c68d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2c68d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2c68d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2cda7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2cda7 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2cda7 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2cda7:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2cda7 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2cda7 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2cda7:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2d4cd .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2d4cd .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2d4cd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2d4cd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2d4cd .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2d4cd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2d4cd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2dc26 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2dc26 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2dc26 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2dc26:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2dc26 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2dc26 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2dc26:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2e34f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2e34f .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2e34f .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2e34f:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2e34f .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2e34f .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2e34f:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2ea6d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2ea6d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2ea6d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2ea6d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2ea6d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2ea6d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2ea6d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2f367 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2f367 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2f367 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2f367:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2f367 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2f367 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2f367:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb2fa87 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb2fa87 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb2fa87 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb2fa87:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb2fa87 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb2fa87 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb2fa87:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb30dd5 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb30dd5 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb30dd5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb30dd5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb30dd5 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb30dd5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb30dd5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb314f1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb314f1 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb314f1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb314f1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb314f1 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb314f1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb314f1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb31c0d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb31c0d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb31c0d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb31c0d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb31c0d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb31c0d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb31c0d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb32325 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb32325 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb32325 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb32325:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb32325 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb32325 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb32325:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb32b19 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb32b19 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb32b19 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb32b19:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb32b19 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb32b19 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb32b19:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3322d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3322d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3322d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3322d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3322d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3322d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3322d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb33b12 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb33b12 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb33b12 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb33b12:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb33b12 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb33b12 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb33b12:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb343ee .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb343ee .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb343ee .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb343ee:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb343ee .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb343ee .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb343ee:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb34b08 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb34b08 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb34b08 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb34b08:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb34b08 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb34b08 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb34b08:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb35226 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb35226 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb35226 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb35226:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb35226 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb35226 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb35226:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb35936 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb35936 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb35936 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb35936:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb35936 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb35936 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb35936:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb361fe .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb361fe .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb361fe .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb361fe:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb361fe .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb361fe .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb361fe:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb36916 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb36916 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb36916 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb36916:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb36916 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb36916 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb36916:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3703c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3703c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3703c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3703c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3703c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3703c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3703c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3775a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3775a .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3775a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3775a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3775a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3775a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3775a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb37e71 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb37e71 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb37e71 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb37e71:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb37e71 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb37e71 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb37e71:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb391d5 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb391d5 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb391d5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb391d5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb391d5 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb391d5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb391d5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb398f3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb398f3 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb398f3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb398f3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb398f3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb398f3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb398f3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3a018 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3a018 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3a018 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3a018:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3a018 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3a018 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3a018:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3a72c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3a72c .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3a72c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3a72c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3a72c .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3a72c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3a72c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3af29 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3af29 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3af29 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3af29:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3af29 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3af29 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3af29:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3b724 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3b724 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3b724 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3b724:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3b724 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3b724 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3b724:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3be39 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3be39 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3be39 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3be39:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3be39 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3be39 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3be39:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3c632 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3c632 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3c632 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3c632:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3c632 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3c632 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3c632:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3cd65 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3cd65 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3cd65 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3cd65:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3cd65 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3cd65 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3cd65:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3e06d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3e06d .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3e06d .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3e06d:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3e06d .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3e06d .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3e06d:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3e783 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3e783 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3e783 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3e783:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3e783 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3e783 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3e783:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3eea2 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3eea2 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3eea2 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3eea2:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3eea2 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3eea2 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3eea2:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3f5ac .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3f5ac .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3f5ac .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3f5ac:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3f5ac .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3f5ac .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3f5ac:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb3fce5 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb3fce5 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb3fce5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb3fce5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb3fce5 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb3fce5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb3fce5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb405c3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb405c3 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb405c3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb405c3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb405c3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb405c3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb405c3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb40cd4 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb40cd4 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb40cd4 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb40cd4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb40cd4 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb40cd4 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb40cd4:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb413f5 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb413f5 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb413f5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb413f5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb413f5 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb413f5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb413f5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb41bea .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb41bea .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb41bea .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb41bea:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb41bea .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb41bea .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb41bea:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b11fb42597 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b11fb42597 .infobox_button:hover { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b11fb42597 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b11fb42597:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b11fb42597 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_651b11fb42597 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b11fb42597:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651b11fb708c9 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651b11fb708c9 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651b11fb708c9 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651b11fb708c9 a:hover{ color: #ffffff; }