جلسات اول کلاس ها

دروس عمومی پایه دهم
ادبیات استاد عظیم الشان
عربی استاد هورفر
دین و زندگی دکتر کریمی
زبان انگلیسی استاد زینعلی
ادبیات استاد عظیم الشان
عربی استاد هورفر
دین و زندگی دکتر کریمی
زبان انگلیسی استاد زینعلی
دروس تخصصی پایه دهم رشته ریاضی فیزیک
ریاضی استاد رفعتی
هندسه استاد علایی نسب
فیزیک استاد هاشمی نسب
فیزیک استاد قادرپناه
شیمی دکتر فراهانی
شیمی استاد مهدوی
ریاضی استاد رفعتی
هندسه استاد علایی نسب
فیزیک استاد هاشمی نسب
فیزیک استاد قادرپناه
شیمی دکتر فراهانی
فیزیک استاد قادرپناه
شیمی استاد مهدوی
دروس تخصصی پایه دهم رشته تجربی
ریاضی استاد رفعتی
زیست شناسی دکتر حاجی یوسف
فیزیک استاد هاشمی نسب
فیزیک استاد قادرپناه
شیمی دکتر فراهانی
شیمی استاد مهدوی
ریاضی استاد رفعتی
زیست شناسی دکتر حاجی یوسف
فیزیک استاد هاشمی نسب
فیزیک استاد قادرپناه
شیمی دکتر فراهانی
شیمی استاد مهدوی
دروس عمومی پایه یازدهم
ادبیات فارسی استاد عظیم الشان
عربی استاد هورفر
دین و زندگی دکتر کریمی
زبان انگلیسی استاد زینعلی
ادبیات فارسی استاد عظیم الشان
عربی استاد هورفر
دین و زندگی دکتر کریمی
زبان انگلیسی استاد زینعلی
دروس تخصصی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک
ریاضی استاد رفعتی
هندسه استاد علایی نسب
فیزیک استاد ذهبی
فیزیک استاد هاشمی نسب
فیزیک استاد قادر پناه
شیمی دکتر فراهانی
شیمی استاد مهدوی
ریاضی استاد رفعتی
هندسه استاد علایی نسب
فیزیک استاد ذهبی
فیزیک استاد هاشمی نسب
فیزیک استاد قادر پناه
شیمی دکتر فراهانی
شیمی استاد مهدوی
دروس تخصصی پایه یازدهم رشته تجربی
زمین شناسی دکتر رجایی
ریاضی استاد رفعتی
زیست شناسی دکتر حاجی یوسف
فیزیک استاد ذهبی
فیزیک استاد هاشمی نسب
فیزیک استاد قادر پناه
شیمی دکتر فراهانی
شیمی استاد مهدوی
زمین شناسی دکتر رجایی
ریاضی استاد رفعتی
زیست شناسی دکتر حاجی یوسف
فیزیک استاد ذهبی
فیزیک استاد هاشمی نسب
فیزیک استاد قادر پناه
شیمی دکتر فراهانی
شیمی استاد مهدوی
دروس عمومی پایه دوازدهم
ادبیات فارسی استاد عبدالمحمدی
عربی استاد فلاح
عربی استاد هورفر
دین و زندگی دکتر کریمی
زبان انگلیسی استاد زینعلی
ادبیات فارسی استاد عبدالمحمدی
عربی استاد فلاح
عربی استاد هورفر
دین و زندگی دکتر کریمی
زبان انگلیسی استاد زینعلی
دروس تخصصی پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک
حسابان استاد کلاه ملکی
حسابان استاد رفعتی
حسابان استاد نقیه
هندسه استاد علایی نسب
هندسه استاد ناصر
گسسته استاد علایی نسب
فیزیک استاد ذهبی
فیزیک استاد یحیوی
شیمی دکتر بابایی
شیمی استاد آقاجانی
شیمی استاد جعفری
حسابان استاد کلاه ملکی
حسابان استاد رفعتی
حسابان استاد نقیه
هندسه استاد علایی نسب
هندسه استاد ناصر
گسسته استاد علایی نسب
فیزیک استاد ذهبی
فیزیک استاد یحیوی
شیمی دکتر بابایی
شیمی استاد آقاجانی
شیمی استاد جعفری
دروس تخصصی پایه دوازدهم رشته تجربی
ریاضیات تجربی استاد ملاک پور
ریاضیات تجربی استاد مقدم نیا
زیست شناسی دکتر عظیمی
زیست شناسی دکتر پازوکی
فیزیک استاد ذهبی
فیزیک استاد یحیوی
شیمی دکتر بابایی
شیمی استاد آقاجانی
شیمی استاد جعفری
ریاضیات تجربی استاد ملاک پور
ریاضیات تجربی استاد مقدم نیا
زیست شناسی دکتر عظیمی
زیست شناسی دکتر پازوکی
فیزیک استاد ذهبی
فیزیک استاد یحیوی
شیمی دکتر بابایی
شیمی استاد آقاجانی
شیمی استاد جعفری
دروس تخصصی پایه دوازدهم رشته انسانی
ریاضیات انسانی استاد محمدی نژاد
اقتصاد دکتر خاکساری
جامعه شناسی استاد بیگدلی
فلسفه و منطق استاد بهادر
ریاضیات انسانی استاد محمدی نژاد
اقتصاد دکتر خاکساری
جامعه شناسی استاد بیگدلی
فلسفه و منطق استاد بهادر