مدرسه کسب و کار کارابیز
دوره‌های تام‌لند

دوره‌های تام‌لند بر اساس پایه و رشته تحصیلی

کافیه با توجه به پایه و رشته‌ تحصیلی‌تون یکی از گزینه‌های پایین رو کلیک و از بین بهترین اساتید ایران تو هر درسی، با استادی که مورد انتخابتونه‌ کلاس داشته باشید.

#iguru_button_65e34f2e7e354 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65e34f2e7e354 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65e34f2e7e354 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_65e34f2e7e354 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e944a7 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e944a7:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_icon { color: #c40006; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_button { color: #c40006; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e95213:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e95213 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e95213:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e961e6 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e961e6:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_title { color: #000000; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e96d5f .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e96d5f:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e97892:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e97892 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e97892:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98322:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e98322 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e98322:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e98b35 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e98b35:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e99368:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e99368 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e99368:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9a03a .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e9a03a:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_icon { color: #c40006; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_button { color: #c40006; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9ace4 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e9ace4:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9b83f .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e9b83f:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9c362 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e9c362:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e9d2b8:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9dddc .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e9dddc:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9e93d .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e9e93d:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2e9f805 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2e9f805:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea038b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea038b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea0f38 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea0f38:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea1a37 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea1a37:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea2576 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea2576:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea2d9f:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea36b9 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea36b9:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea422b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea422b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea4a04 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea4a04:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea51ec .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea51ec:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea5ab5:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea629a .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea629a:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e34f2ea6f39 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e34f2ea6f39:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_65e34f2ec5357 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_65e34f2ec5357 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_65e34f2ec5357 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_65e34f2ec5357 a:hover{ color: #ffffff; }