مدرسه کسب و کار کارابیز
دوره‌های تام‌لند

دوره‌های تام‌لند بر اساس پایه و رشته تحصیلی

کافیه با توجه به پایه و رشته‌ تحصیلی‌تون یکی از گزینه‌های پایین رو کلیک و از بین بهترین اساتید ایران تو هر درسی، با استادی که مورد انتخابتونه‌ کلاس داشته باشید.

#iguru_button_6669b2629032d .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6669b2629032d .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6669b2629032d .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_6669b2629032d .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a35d7:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a35d7 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a35d7:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a416d:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a416d .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a416d:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a4b2b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a4b2b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a54e1:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a54e1 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a54e1:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_icon { color: #c40006; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_button { color: #c40006; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a617f:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a617f .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a617f:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a6c95:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a6c95 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a6c95:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a7764:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a7764 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a7764:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8312:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a8312 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a8312:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a8e7d .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a8e7d:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262a9883:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262a9883 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262a9883:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aa38e:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262aa38e .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262aa38e:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_icon { color: #c40006; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_button { color: #c40006; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262aaf84:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262aaf84 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262aaf84:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262abaee:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262abaee .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262abaee:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262ac5d7 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262ac5d7:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_title { color: #000000; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ad2af:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262ad2af .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262ad2af:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262adf46:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262adf46 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262adf46:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262ae7a1 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262ae7a1:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262af0d3:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262af0d3 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262af0d3:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262afa4a:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262afa4a .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262afa4a:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b05b4:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b05b4 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b05b4:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b0d61:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b0d61 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b0d61:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b15e0:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b15e0 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b15e0:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b1f36:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b1f36 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b1f36:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b26ce:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b26ce .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b26ce:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b2e64:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b2e64 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b2e64:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b36e2:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b36e2 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b36e2:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b3f53:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b3f53 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b3f53:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b46fa:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b46fa .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b46fa:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6669b262b4e98:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_6669b262b4e98 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6669b262b4e98:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_6669b262d2a38 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6669b262d2a38 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6669b262d2a38 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6669b262d2a38 a:hover{ color: #ffffff; }