مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب
دوره‌های تام‌لند

دوره‌های تام‌لند بر اساس پایه و رشته تحصیلی

کافیه با توجه به پایه و رشته‌ تحصیلی‌تون یکی از گزینه‌های پایین رو کلیک و از بین بهترین اساتید ایران تو هر درسی، با استادی که مورد انتخابتونه‌ کلاس داشته باشید.

#iguru_button_651af482343ba .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651af482343ba .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651af482343ba .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651af482343ba .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_title { color: #000000; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48249602:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48249602 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48249602:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824a622:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4824a622 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4824a622:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824adf9:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4824adf9 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4824adf9:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824b5c9:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4824b5c9 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4824b5c9:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824c1f0:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4824c1f0 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4824c1f0:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824cf02:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4824cf02 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4824cf02:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_icon { color: #c40006; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_button { color: #c40006; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824d736:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4824d736 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4824d736:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824e711:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4824e711 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4824e711:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_icon { color: #c40006; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_button { color: #c40006; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824f261:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4824f261 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4824f261:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4824fce7:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4824fce7 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4824fce7:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48250c6b:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48250c6b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48250c6b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482518d0:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af482518d0 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af482518d0:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48252474:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48252474 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48252474:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48253acb:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48253acb .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48253acb:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48254793:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48254793 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48254793:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48255477:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48255477 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48255477:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482564a9:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af482564a9 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af482564a9:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48256cf4:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48256cf4 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48256cf4:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482578e8:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af482578e8 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af482578e8:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af482583fe:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af482583fe .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af482583fe:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48258c46:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48258c46 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48258c46:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259485:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48259485 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48259485:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af48259cdd:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af48259cdd .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af48259cdd:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825a8e3:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4825a8e3 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4825a8e3:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b0c6:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4825b0c6 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4825b0c6:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825b8a9:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4825b8a9 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4825b8a9:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c092:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4825c092 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4825c092:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af4825c874:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af4825c874 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af4825c874:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_651af48274025 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651af48274025 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651af48274025 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651af48274025 a:hover{ color: #ffffff; }