مدرسه کسب و کار

نتایج آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

تهران- ایرنا- نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۸ که به دلیل وقوع سیل در برخی مناطق کشور به تعویق افتاد، اعلام شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در اطلاعیه ای از اعلام اﺳﺎﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ﺳﺎل تحصیلی ٩٨-٩٩ و شرایط و ضوابط آن خبر داد.

بر این اساس، تمامی پذیرفته شدگان لازم است برای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮاﺳﺎس رﺷـﺘﻪ و داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ، اﺻـﻞ، ﮐﭙـﯽ و اﺳـﮑﻦ ﻣـﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را آﻣﺎده و اواﺧﺮ ھﻔﺘﻪ چهارم شهریور ماه طﺒﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﻋﻼم ﺷـﺪه در ﺳـﺎﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه، برای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ آﻣﻮزش آن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.

با توجه به اینکه تمامی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم می کنند، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪﺷـﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ این سامانه ها برای اطـﻼع از زﻣـﺎن، ﻣﮑﺎن، ﻣـﺪارک و نحوه ثبت نامه هستند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ﺑﺮ اﺳﺎس آیین ﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ دوره ھـﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻣﺼـﻮب شورایعالی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮع است. از این رو، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮش را ﻓﺮد ﺑﺎ آﮔﺎھﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ کرده، ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮش صورت نمی گیرد.

بر اساس این اطلاعیه، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود. در صورت محرز شدن عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺒـﻮدن ﻓـﺮد برای شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوط، مغایرت و عدم صحت مدارک، از ادامه تحصیل فرد ممانعت می شود.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی برای آگاهی از مدارک مورد نیاز به وبسایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺛﺒﺖﻧﺎم ھﺮ ﻳﻚ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن طﯽ ﺗﺎرﻳﺦھﺎی ﻣﻘﺮر در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﺑﻮده و هیچ اﻋﺘﺮاﺿﻲ در اﻳﻦ باره ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ نمی شود. همچنین، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺼﺮاف دھﻨﺪ ﻳﺎ برای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وزارت بهداشت ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ را ﻧﺪارﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت شهریه ای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

داوطلبانی که افزون بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز پذیرفته شده اند، ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل هستند.

همچنین، تمامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان از طریق وارد کردن کد رهگیری نتیجه را مشاهده می کنند.

سال تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد

نیمسال تحصیلی نخست ۹۹ -۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلاس های دانشجویان پزشکی آغاز شد.

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، نیمسال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشجویان ۱۷ هفته است که کلاس های درس در دانشکده پزشکی از روز گذشته (۲۳ شهریور) آغاز شده است.

همچنین، زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری از شنبه ۶ مهر ۹۸ تا سه شنبه ۹ مهر۹۸ اعلام شده است. زمان حذف اضطراری نیز برای یک درس نظری یا عملی از شنبه ۱۶ آذر آغاز می شود و تا سه شنبه ۱۹ آذر ادامه دارد و کلاس ها روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸ پایان می یابد.

امتحانات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه زمانی شنبه ۲۱ دی تا چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸ برگزار می شود و ثبت موقت و نهایی نمرات در روزهای دوشنبه ۲۳ دی تا چهارشنبه ۲۳ بهمن انجام می گیرد.

همچنین بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی نیمسال دوم ۹۹ – ۹۸ نیز به مدت ۱۷ هفته است که دانشجویان از شنبه ۵ بهمن تا سه شنبه ۸ بهمن می توانند نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد برای نیمسال دوم تحصیلی اقدام کنند.

کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی از شنبه۱۲ بهمن ۹۸ آغاز می شود و زمان حذف و اضافه برای دروس نظری شنبه ۲۶ بهمن تا سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ است.

زمان حذف اضطراری برای یک درس در روزهای شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹ تا سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ انجام می گیرد و کلاس های نیمسال دوم چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ پایان می یابد.

امتحانات نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ تا چهارشنبه چهارم تیر ۹۹ برگزار می شود.

ثبت موقت و نهایی نمرات نیز در بازه زمانی دو شنبه ۲۶ خرداد تا روز چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹ خواهد بود.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده ها می توانند بر اساس شرایط داخلی یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند.

آغاز ثبت نام خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش روز یکشنبه دانشگاه علوم پزشکی تهران،  ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در نیم سال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و متقاضی خوابگاه های دانشجویی (مقاطع عمومی) از روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ آغاز می شود.

بر این اساس، دانشجویان نیمسال اول غیر بومی (ساکن شهرستان ها غیر از استان البرز و تهران) می توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با دریافت شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به نشانی http://eskan.tums.ac.ir مراجعه و درخواست تقاضای اسکان خود را ارسال کنند.

ثبت نام تنها به منزله درخواست خوابگاه است و مدیریت امور خوابگاه ها طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان دانشجویان بر اساس مقطع، دانشکده و امکانات موجود در خوابگاه های دانشجویی اقدام می کند.

دانشجویان می توانند تقاضانامه اسکان را حداکثر تا ۱۵ مهرماه در سامانه اسکان ثبت کنند و در غیر این صورت پس از آن امکان ارسال تقاضانامه وجود ندارد و مطابق آیین نامه حداقل یک نیمسال تحصیلی به آنها خوابگاه واگذار نمی شود.

همچنین، دانشجویان می توانند به منظور پیگیری درخواست خود، ۷۲ ساعت بعد از ثبت نام به سایت اسکان (قسمت سابقه سکونت) مراجعه و از وضعیت اسکان خود مطلع شده و به خوابگاه اختصاص یافته مراجعه کنند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

این مطلب را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید
#iguru_button_62c3fbf674f86 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62c3fbf674f86 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62c3fbf674f86 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62c3fbf674f86 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_soc_icon_wrap_62c3fbf699c5d a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62c3fbf699c5d a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62c3fbf699c5d a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62c3fbf699c5d a:hover{ color: #ffffff; }