24 ژوئن 2019
آموزش دین و زندگی کنکور با استاد بابایی 3 تیر
آموزش دین و زندگی کنکور با استاد کریمی
آموزش دین و زندگی کنکور با استاد کریمی ۲ تیر برگزار شد.