4 سپتامبر 2019
روش خواندن فیزیک را تغییر دهید
فیزیک را به روش تام‌لند مطالعه کنید و موفق شوید.