مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب

تقویم آموزشی کلاس‌های آنلاین تام‌لند

۱۴۰۳

برنامه کلاس‌های آنلاین ری‌استارت

۱۴۰۲

برنامه آمادگی امتحانات خرداد

۱۴۰۳

برنامه کلاس‌های سالیانه کنکور ۱۴۰۳

#iguru_button_651af5924492b .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651af5924492b .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651af5924492b .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651af5924492b .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af5925c6ed:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af5925c6ed .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af5925c6ed:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af5925d572:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af5925d572 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af5925d572:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af5925e12c:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af5925e12c .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af5925e12c:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af5925ed15:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af5925ed15 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af5925ed15:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af5925fb38:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af5925fb38 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af5925fb38:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af59260735:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af59260735 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af59260735:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af592612e7:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af592612e7 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af592612e7:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af5926216d:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af5926216d .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af5926216d:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af59262a72:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651af59262a72 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651af59262a72:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_651af5927d76a a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651af5927d76a a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651af5927d76a a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651af5927d76a a:hover{ color: #ffffff; }