مدرسه کسب و کار کارابیز

تقویم آموزشی کلاس‌های آنلاین تام‌لند

۱۴۰۳

برنامه کلاس‌های آنلاین نکته و تست

۱۴۰۳

برنامه کلاس‌های آنلاین کاموا

۱۴۰۳

برنامه کلاس‌های آنلاین ری‌استارت

۱۴۰۲

برنامه آمادگی امتحانات خرداد

۱۴۰۳

برنامه کلاس‌های سالیانه کنکور ۱۴۰۳

#iguru_button_65e31a169e66b .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65e31a169e66b .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65e31a169e66b .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_65e31a169e66b .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c03dc .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e31a16c03dc:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c125a:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c125a .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e31a16c125a:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c24e8 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e31a16c24e8:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c31ea .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e31a16c31ea:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c433a:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c433a .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e31a16c433a:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c4fdf .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e31a16c4fdf:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c5bf6 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e31a16c5bf6:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c6c7a .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e31a16c6c7a:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_65e31a16c756a:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_65e31a16c756a .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_65e31a16c756a:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_65e31a16e6b79 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_65e31a16e6b79 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_65e31a16e6b79 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_65e31a16e6b79 a:hover{ color: #ffffff; }