دکتر حسام حاجی یوسف


مدرس برجسته زیست شناسی

 
 
 

تحصیلات استاد

  • دانش آموخته ی پزشکی

سوابق تدریس

  • سابقه تدریس در مدارس: روشنگران- نگرش- نواور - شایستگان - ندای زهرا - اریان – نیکان

تالیفات

  • کتاب بقچه جمع بندی زیست
 
 

بهترین‌اساتید‌ایران


بهترین‌اساتید‌کنکور‌در‌ایران‌را‌برای‌راحتی‌شما‌در‌سرتاسر‌ایران‌گرد‌هم‌آورده‌ایم‌تا‌بدون‌نیاز‌به‌خروج‌از‌منزل‌بتوانید‌هم‌سطح‌بقیه‌دانش‌آموزان‌از‌آموزش‌با‌کیفیت‌کنکور‌بهره مند شوید. برای آشنایی‌با‌اساتید‌روی‌لینک‌زیر‌کلیک‌کنید.


معرفی‌اساتید