مدرسه کسب و کار کارابیز
دوره‌های تام‌لند

دوره‌های تام‌لند بر اساس پایه و رشته تحصیلی

کافیه با توجه به پایه و رشته‌ تحصیلی‌تون یکی از گزینه‌های پایین رو کلیک و از بین بهترین اساتید ایران تو هر درسی، با استادی که مورد انتخابتونه‌ کلاس داشته باشید.

#iguru_button_664ab63e398e2 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_664ab63e398e2 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_664ab63e398e2 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_664ab63e398e2 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_icon { color: #c40006; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_button { color: #c40006; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e4d87b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e4d87b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4e461:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e4e461 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e4e461:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e4f00d .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e4f00d:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e4fd2d .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e4fd2d:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5086d:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5086d .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5086d:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e513d7:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e513d7 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e513d7:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5215c:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5215c .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5215c:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_icon { color: #c40006; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_button { color: #c40006; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e52ded:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e52ded .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e52ded:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e539e2:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e539e2 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e539e2:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e546e0:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e546e0 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e546e0:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_title { color: #000000; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55327:hover .infobox_wrapper { background-color: #c40006; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e55327 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e55327:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e55e81:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e55e81 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e55e81:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e567d4:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e567d4 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e567d4:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57247:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e57247 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e57247:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e57aec:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e57aec .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e57aec:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5867e:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5867e .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5867e:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e58e4b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e58e4b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e59a33:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e59a33 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e59a33:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5a592:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5a592 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5a592:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5afbe .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5afbe:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5b867:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5b867 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5b867:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5c1f4 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5c1f4:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5c9b1 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5c9b1:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5d17f .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5d17f:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5da23:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5da23 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5da23:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5e3d2 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5e3d2:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5eb99 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5eb99:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_button { color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_664ab63e5f440:hover .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_664ab63e5f440 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_664ab63e5f440:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_664ab63e7e523 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_664ab63e7e523 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_664ab63e7e523 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_664ab63e7e523 a:hover{ color: #ffffff; }